Ketabdar.org نشر کتابدار - مجله کتابدار
 
بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان؛ A Survey about the Information Seeking Behavior of the faculty members of Islamic Azad University- Hamedan Branch  
نويسنده (گان) : دکتر زهره میرحسیني؛ فاطمه زارعی  

چکيده :

هدف از پژوهش حاضر بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان مي باشد. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی است و براي گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است از بين 224 نفر اعضاي هيات علمي 156نفر پرسشنامه را تكميل و عودت داده اند. درانجام كارهاي آماري از نرم افزار آماري SPSS، Excel استفاده شده است.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد اکثریت جامعه مورد پژوهش نیاز به جستجو وکسب اطلاعات را در خود بسیار زیاد (9%/44) و زیاد (%7/41) احساس مي كنند. اعضاي هيات علمي تاثیر کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد را در جستجوي اطلاعات كم بابیشترین فراوانی (7%/41) بیان نموده اند . و تاثير كتابخانه ديجيتالي در جستجوي اطلاعات را زياد(%6/34 ارزيابي نموده اند مهمترین مجرای دستیابی به اطلاعات مورد جستجو پایگاههای اطلاعاتی با میانگین رتبه( 61/4 ) و سپس کتابخانه شخصی با میانگین رتبه (29/4) می باشد.دلائل انتخاب مجراهای اطلاعاتی توسط جامعه مورد پژوهش در دسترس بوده با فراوانی (%9/69)و سهولت استفاده با فراوانی(%6/50)است.بيشترين استفاده از منابع اطلاعاتی مربوط به منابع موجود دراینترنت با میانگین رتبه (60/4) است و مهمترين ابزارهاي جستجوی اطلاعات توسط جامعه مورد پژوهش پست الكترونيكي با ميانگين رتبه(26/4)ومجلات وروزنامه هاي تخصصي با ميانگين رتبه(89/3)مي باشد. شناخت و اعتلاي اطلاعات تخصصي با ميانگين (61/4 )و روز آمد کردن اطلاعات با میانگین ( 49/4) مهمترين انگیزه و هدف از جستجوی اطلاعات بیان شده است .از مهمترین موانع و مشکلات موجود جامعه مورد پژوهش در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز عدم تناسب بین نیاز اطلاعاتی و منابع موجود در کتابخانه با بیشترین میانگین رتبه (17/4)و فقدان محل خاصی برای مطالعه اعضای هیات علمی با میانگین رتبه (16/4)اشاره نمود.یافته های پژوهش حاکی از آنست که بین رفتار اطلاع یابی و جستجوی اطلاعات رابطه معنا داری وجود دارد .

The main purpose of this research is to study information seeking behavior of the faculty members of the Islamic Azad University of the Hamedan unit. The methodology of the research is descriptive survey. The information collected by the questionnaire and 156 members have completed and sent back the questionnaires among 224 faculty members .The SPSS, Excel software has been used. The results revealed that the need for seeking and attaining information in the majority of the group under research is either very high "44/9%"or high"41/7%". The role of the central library of Islamic Azad university of Hamedan in the searching information is low"41/7%". The role of digital library in searching information is high"34/6%". The most important means of attaining information in the society under research is" databases" with average "4/61"and "personal libraries" with average "4/29". The reason for selecting information channel is availability with 69/9% and easy usage with 50/6%. The most important source for searching Information is “Internet "with average "4/60". The most important Tools for searching the information in the research society is Email with average "4/26"and professional journals either with average "3/89".
"Recognition of specialized information” with the average of "4/61"and up to dating the information with the average "4/49" is most motivation for searching the information. The most important problems preventing the faculty members to search information include "the irrelevancy of the available sources in the library and lack of information needs "with the average "4/17"and "the lack of specialized libraries in the working place with the average"4/16".the research results indicate that there is a meaningful difference between searching information and information seeking behavior.

کليد واژه ها :رفتار اطلاع يابي ،اطلاع يابي؛ نياز اطلاعاتي؛ جستجوي اطلاعات؛ اعضاي هيات علمي؛ دانشگاه آزاداسلامی- واحد همدان؛ information needs, information seeking behavior, searching information, facuhty member, Islamic Azad University-Hamedan Branch

متن مقاله :

مقدمه:
اطلاعات از دیرباز نقش چشم گیری رادر جنبه های مختلف زندگی بشر ایفا کرده و همواره در ابعاد مختلف حیات و فعالیت انسان جریان داشته است. كه در برگیرنده پيام هاي مضبوط، مکتوب ویا شفاهی است طوری که تصمیم گیری ما را تحت تاثیر قرار می دهد. با پیشرفت علم، تحولات عمیقی در معنای اطلاعات صورت گرفته است. ما برای بدست آوردن اطلاعات نیاز به اطلاع یابی داریم اطلاع یابی فرد را ناگزیر از قرار گرفتن در مجاری اطلاعاتی می کند به پیدایش تعامل با محیط های اطلاعاتی رفتار اطلاع یابی گوینددررفتاراطلاع یابی نیازهای اطلاعاتی افرادمرتفع می شود. وچگونگی جستجو، جمع آوری و بازیابی اطلاعات در محیط های گوناگون ورفتارهای کاربران در تعامل با نظام های بازیابی اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. از نظر پیسلي 1968 سابقه، تجربه فرد، انگیزه تشکیلات حرفه ای، نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سودمندی اقتصادی اطلاعات مهمترین عوامل اثر گذار در بروز رفتار اطلاع یابی هستند ( داور پناه.1386،158) رفتار اطلاع یابی صحیح ، یعنی شناسایی درک نیاز اطلاعاتی، شناسایی منابع عمده اطلاعاتی، چگونگی دستیابی به آنهاو بهره گیری موثراز آنها. به بیانی سرشت هر پژوهش آنچنان با اطلاعات و منابع دانش در هم آمیخته که بدون توجه به اطلاعات موجود و بدون داشتن رفتار اطلاع یابی موثر نمی توان اطلاعات جدید وبه اصطلاح دانش نو تولید کرد.ومنظورازرفتار اطلاع یابی صحیح رساندن اطلاعات صحیح و موثق در زمان مناسب به شخص مناسب وبه شکلی قابل استفاده که می تواند از اتلاف منابع، وقت و انجام دوباره کاری های غیر ضروری بکاهدو مناسب ترین روش جستجو را مورد توجه قرار دهد. و مشکلات جستجو را به حداقل رساند و موجب تسهیل فرایند پژوهش شود و مرتبط ترین و معتبرترین منابع اطلاعاتی را برای پژوهش شناسایی کند. با توجه به اینکه دانشگاهها و مرکز آموزش عالی از ارکان اصلی در پژوهش و تحقیق بشمار می آیند.و اعضای هیات علمی به عنوان پژوهشگران در این مراکز به تحقیق و پژوهش می پردازند و از مهمترین گروه های استفاده کننده اطلاعات از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی می باشند. واز آنجا که رسالت حرفه ای کتابداران و اطلاع رسانان ارائه خدمات مناسب به کاربران اطلاعات است بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي همدان از مسائل مهم وعمده اطلاع رسانی است.زیرا این بررسی ها در ارائه خدمات بهتر بهاعضای هیات علمی با توجه به نیازهای اطلاعاتی آنان درجستجوی اطلاعات و تلاش برای برآوردن نیازها ضروری به نظر می رسد.
بیان مساله:
اگر چه اطلاع یابی فطرت انسان ا ست. چن شیوه ها و تلاش فرد برای رفع نیاز را رفتار اطلاع یابی می داند.(داورپناه،1386،154) که بعدازدرک نیاز به اطلاعات بوجودمی آید.وهرجستجوگری باتوجه به تجربیات، دانش، نیاز اطلاعاتی وسطح انتظار خود هریک از مراحل جستجورا با سطح متفاوتی از دقت وتوجه انجام می دهدکه شامل: مشخص کردن هدف، روش، ابزار جستجو، نوع اطلاعات مورد جستجو و شیوه دسترسی به اطلاعات می باشد.(کریکلاس.1983:ویلسون واستریفیلد.2000)
صاحب نظران مختلفی از جمله پیسلی، کرادفورد (1981) و رابین (1998) معتقدند که برحسب نوع کار، سابقه، تجربه کاری، رشته تحصیلیوزمینه شغلی، نیازاطلاعاتی افراد متفاوت است. (رابین،1383،34) دیوادسون ولینگم .1376،13)  نیکلاس وویلسون (2000) بيان مي دارنداین نیازهاماهیتا می توانندجسمانی شناختی یاروانی/عاطفی باشند. ازنظریورلند (2002) نیاز اطلاعاتی به ماهیت مساله ، ماهیت دانش در دسترس وبه قابلیت کاربر بستگی دارد. بررسی رفتار اطلاع یابی ، ناظر به مطالعه روش های دستیابی به اطلاعات و شیوه های بکار گیری آنست.((Fairer-Wessels, 1990,361
با توجه به گروههای مختلف آموزشی كه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وجود داردتحقیق در نظر دارد رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان را با هدف دستيابي به منابع وامكانات متفاوت اطلاع يابي و راههای دستیابی به اطلاعات مورد نیازو ابزارهاي مورد نياز در جستجوي اطلاعات و هدف و انگيزه از جستجوي اطلاعات رابا بيان نقش كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در برآوردن نيازهاي اطلاعاتي جامعه مورد پژوهش مورد بررسي قرار دهد و سپس به بررسي موانع و مشكلات موجود در دسترسي به منابع اطلاعاتي مورد نياز ونيزعواملي كه دررفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي موثر است بپردازد. آنگاه با ارائه پيشنهاداتي موثر در جهت شناسايي خلاءها و كاستي هاي احتمالي وبا تسريع و تسهيل در امر اطلاع رساني وبا پيش بيني جهت بهينه سازي خدمات اطلاعاتي مراكز اطلاع رساني و كتابخانه ها بتوانند رهگشاي دست اندر كاران كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني باشد و به نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاداسلامی همدان كمك نمايد.
هدف پژوهش:
هدف از پژوهش حاضر شناسایی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بر اساس:
1- تعیین ویژگی های فردی جامعه مورد پژوهش
2- تعیین نیاز جامعه مورد مطالعه به جستجو وکسب اطلاعات
3 - مشخص نمودن راههای دستیابی به اطلاعات مورد جستجو
4- تعیین منابع وامکانات مورد نیاز جامعه مورد پژوهش در جستجوی اطلاعات اطلاعات
5- مشخص نمودن ابزارهاي جستجو وکسب اطلاعات
6- تعیین هدف و انگیزه از جستجوی اطلاعات
7- تعیین نقش و اهمیت کتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي دربرآوردن نيازهاي اطلاعاتي جامعه موردپژوهش
8- تعیین نقش و اهمیت کتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسلامي برآوردن نيازهاي اطلاعاتي جامعه موردپژوهش
9- بررسی موانع ومشکلات موجود در دسترسی به اطلاعات مورد جستجو
فایده پژوهش:
شناخت صحیح رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی موجب می شود تاکتابداران و متخصصان اطلاع رسانی واحد همدان به نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی واقف گشته و نسبت به بهبود خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و اصلاح نظام اطلاعاتی موجود اقدام نموده وبا ارائه خدمات اطلاعاتی مناسب و با بررسی رفتار اطلاع یابی صحیح مناسب ترین روش جستجو را مورد توجه قرار دهند.و دروقت پژوهشگر صرفه جویی کنند از دوباره کاری ها، اتلاف وقت ، انرژی وسرمایه(بودجه) جلوگیری نموده موجب تسهیل فرایند پژوهش شده و باشناسایی منابع عمده اطلاعاتی و بهره گیری موثر از آنهاو با اتخاذ مناسب ترین روش در درک نیاز اطلاعاتی جامعه مورد پژوهش درتولید اطلاعات جامعه مورد نظر موثر بوده وبا بررسی موانع و مشکلات موجود مناسب ترین روش برای برنامه ریزی های تحقیقی و پژوهشی را فراهم آورده و موجب تسهیل فرایند پژوهش شوند و با بهبود راههای دستیابی به اطلاعات درجستجوي اطلاعات و ارتقاء سطح کیفی پژوهش های انجام شده موثر باشند.

پرسش های اسا سی پژوهش:
1- اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از چه ویژگی های فردی (جنسی ، سنی، سوابق آموزشی، مرتبه دانشگاهی ، مدرک تحصیلی و گروه های آموزشی برخوردارند؟
2- اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان برای انجام فعالیت های خود تاچه اندازه نیازمند به جستجو وکسب اطلاعات هستند؟
3-کتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامی در جستجو و دستیابی به اطلاعات تا چه اندازه جوابگوی نیازهای اطلاعاتی جامعه مورد پژوهش است؟
4-کتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسلامی در جستجو و دستیابی به اطلاعات تا چه اندازه جوابگوی نیازهای اطلاعاتی جامعه مورد پژوهش است؟
5.راههای دستیابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامي همدان به اطلاعات مورد نیاز چگونه است؟
6.اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان برای کسب اطلاعات از چه منابع و امکاناتی استفاده می کنند؟
7 .جامعه مورد پژوهش از چه ابزار ها و امکاناتی جهت جستجو وکسب اطلاعات استفاده می کنند؟
8-هدف و انگیزه از جستجوی اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان چیست؟
9. موانع و مشكلاتي كه بر رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي همدان در جستجوي اطلاعات اثر داردچيست؟
روش پژوهش:
روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن به صورت پیمایشی(توصیفی) می باشد. تحقیق پیمایشی به آن دسته از تحقیق هایی گفته می شود که محقق در پی بررسی توزیع ویژگی افراد یک جامعه باشد و یا بخواهد نظر یک جامعه آماری را در خصوص پدیده، فرد یا عقیده ای را مشخص کند هدف از تحقیق پیمایشی شناخت صفات ،ویژگی ها، عقاید ،نگرش ها، رفتارها و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعه به آنهاست (اشرفی ریزی . 1387،99) هرگاه داده ها و اطلاعات کمی و کیفی که از میان یک جامعه آماری به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده وبه شکل جداول یا نمودارها نشان داده شود و تلخیص گردد و بالاخره ارتباط بین آنها توصیف شود کلیه این امور تحت شاخه ای از علم آمار به نام آمار توصیفی قرار می گیرد . در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می کند و اطلاعات بدست آمده به دستجات مشابه تعمیم داده نمی شود.( هویدا. 1378 ،3)

جامعه آماری مورد پژوهش:
جامعه مورد مطالعه این تحقیق، 224 نفرازاعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان است که باداشتن مدرک کارشناسی ارشد، دکتری و مدارج دانشگاهی - مربی، استادیار، دانشیار و استادی و با داشتن حکم رسمی – قطعی ، رسمی-آزمایشی و آزمایشی به فعالیت های آموزشی و پژوهشی اشتغال دارند. برای شناسایی رشته ها ، دانشکده ها وگروه های آموزشی و نیز تعداد اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به آمار موجود در سال 1388 استناد شده است .که توسط مرکز آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تهیه شده است .که بر طبق آمار دریافت شده داراي30گروه آموزشی و 224 نفراعضای هیات علمی می باشد. که از این تعداد اعضای هیات علمی تعداد 156نفر(5/69) درصدپرسشنامه را تکمیل و عودت داده اند.و 68 نفر (5/30) درصدنفر به پرسشنامه جواب نداده اند.
ابزار گرد آوری اطلاعات:
جهت ابزار گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده که به صورت چاپی و الکترونیکی تهیه شده است که شامل 14 سئوال که 12 سئوال به صورت بسته و2 سئوال به شکل باز می باشد غالب سئوالات به صورت بسته مطرح شده است جهت توضیح بیشتر برخی از گزینه ها در مواردی که نیاز به توضیحات بیشتر بوده است . به صورت گزینه های سایر موارد را ذکر نمایید در نظر گرفته شده است. پس ازجمع آوری پرسشنامه ابتدا داده های موجود در پرسشنامه را دسته بندی نموده و با مشخص نمودن کد ویژه برای هر کدام ابتدا پاسخ سئوال های بسته مورد توجه قرار گرفت و سپس سئوال های باز مورد مطالعه واقع شد. و پس از دسته بندی سئوالات آنها را در جداول و نمودارها قرار داده و برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون لیکرت وآزمون مجذور خی دواستفاده شده است.
پيشينه پژوهش:
رسولی آزاد(1380). درپژوهش خود رفتار اطلاع یابی کارشناسان و محققان سازمان تحقیقات آموزشی و ترویج کشاورزی در مراجعه به کتابخانه های تخصصی کشاورزی پرداخت.که با هدف بررسی میزان موفقیت یا عدم موفقیت و چگونگی جستجوی اطلاعات توسط ایشان می باشد.یافته های پژوهش حاکی از آنست که هدف از جستجوی اطلاعات توسط جامعه مورد پژوهش انجام کارهای پژوهشی و به روز کردن اطلاعات بیان شده است .بیش از نیمی از افراد امکان استفاده از رایانه ،بانک های اطلاعاتی تخصصی و شبکه های رایانه ای را ندارند . ودر کسب اطلاعات از منابع رسمی ،مقالات و کتابها در اولویت قرار دارند و محققان بیش از کارشناسان ازکتابخانه، رایانه و بانک های اطلاعاتی استفاده می کنند .تفاوت این پژوهش با تحقیق حاضر در نوع جامعه مورد پژوهش می باشد.
رحيمي مقدم(1381). به بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي سه دانشكده (پرستاري ايران ،پرستاري تهران و شهيد بهشتي پرداخته است . يافته هاي پژوهش نشان مي دهد بين روش هاي مختلف جستجوي اطلاعات و ميزان دسترسي به اطلاعات رابطه معني داري وجود ندارد. مهمترين هدف و انگيزه اعضاي هيات علمي از جستجوي اطلاعات روز آمد كردن اطلاعات شخصي با فراواني 2/89 درصد مي باشد. و انجام كارهاي پژوهشي در اولويت دوم قرار دارد. بيشترين نياز به نتايج تحقيقات در زمينه علوم پزشكي و پرستاري با فراواني 5/75درصد بيان نموده اند. ازمهمترين موانع و مشكلات موجود اعضاي هيات علمي براي دستيابي به اطلاعات مورد نيازرا كمبود وقت با فراواني 1/67درصد و مواردي از جمله ، كمبود منابع، عدم آشنايي با تكنولوژي هاي جديد و غيره عنوان نموده اند. از عوامل موثر در عدم استفاده از منابع موجود در كتابخانه ها را جوابگو نبودن اين منابع بيان نموده اند.و نيز قادر نبودن كتابخانه هاي بيمارستاني براي رفع نياز اطلاعاتي آنان عنوان نموده اند .
اسدي(1382). به بررسي تاثير استفاده از اينترنت بررفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي رشته هاي مختلف دانشگاه تهران به منظور انجام فعاليت هاي پژوهشي است . جامعه مورد مطالعه 177نفر از اعضاي هيات علمي سه شاخه (علوم انساني ،علوم پايه و فني مهندسي) در دانشگاه تهران بودند . يافته ها نشان داد كه جامعه مورد پژوهش داراي امكانات دسترسي به اينترنت بوده اند. ازبين ابزارها و منابع اينترنت پست الكترونيكي ، موتور جستجوي وب، مرورگر وبFTP ، پايگاه اطلاعاتي پيوسته و فهرست پستي از بالاترين استفاده و اهميت در بين اعضاي هيات علمي سه شاخه برخوردار بودند. مهمترين اهداف جامعه مورد پژوهش براي براي استفاده از اينترنت در سه شاخه ارتقاء كيفيت پژوهش و آموزش، مكاتبه با همكاران و دانشجويان ، روز آمد كردن اطلاعات تخصصي و حرفه اي و جستجو در فهرست هاي كتابخانه عنوان نموده اند. شيوه هاي دستيابي اعضاي هيات علمي به منابع اينترنت از محل كار بيش از خانه و كتابخانه بود. استفاده از اينترنت در كنار منابع چاپي مهمترين منبع اطلاعاتي جهت دستيابي به اطلاعات علمي مورد نياز جامعه مورد پژوهش است. يافته ها نشان داد تفاوت معني داري بين اعضاي هيات علمي سه شاخه از لحاظ توانايي و استفاده از اينترنت وجود داشت . اعضاي هيات علمي علوم انساني بيان نمودند اينترنت برانجام مراحل پ‍ژوهش آنان تاحدودي موثر بوده است و اعضاي هيات علمي علوم پايه و فني مهندسي بيان نمودند كه اينترنت برانجام مراحل پ‍ژوهش آنها موثر بوده است. نتايج نشان داد تفاوت معني داري بين شناسايي منابع الكترونيكي براي پژوهش در سه شاخه مورد بررسي وجود نداشت. و پاسخ دهندگان به ماخذ موجود در منابع چاپي به عنوان منبعي براي يافتن منابع الكترونيكي توجه مي كنند.
یونسی نادری (1383). رفتار اطلاع یابی مراجعه کنندگان کتابخانه های عمومی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج حاصله نشان می دهد که زنان با 63درصد در بین گروههای سنی 19-26 سال با 50 درصد بیشترین مراجعه کنندگان را تشکیل می دهند. 48 درصد از تجهیزات کتابخانه ای و دستیابی به اطلاعات راضی هستند و 41درصد مجموعه کتابخانه ر ا روزآمد نمی دانند اولین انگیزه آنان در کسب اطلاعات افزایش معلومات بیان شده است و کتابخانه های عمومی با 77درصد بیش از سایر کتابخانه ها مورد استفاده می باشند و فقط 5/0 از مراجعه کنندگان از کلاس های آموزشی استفاده می کنند. 28 درصد از جامعه مورد پژوهش برای دستیابی به اطلاعات از کتابدار کمک می گیرند . کتاب با 58درصد مهمترین منبع مورد استفاده جامعه آماری است. از مشکلات و موانع موجود در دستیابی به اطلاعات به ترتیب کمبود مواد سمعی – بصری ،کتاب ، دور بودن از کتابخانه و نبود کتابدار متخصص ارزیابی شده است.
اسدی اربابی (1384). به بررسی رفتارهای اطلاع یابی محققان مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی شهر تهران با هدف شناسايي اهداف و انگيزه ها، منابع و مجراهاي كسب اطلاعات و مسائل و مشكلات محققان پرداخته است. يافته هاي تحقيق نشان داد كه بيشترين انگيزه و هدف براي جامعه مورد پژوهش در جستجوي اطلاعات انجام كارهاي پژوهشي با ميانگين 28/7درصد و روز آمد سازي اطلاعات با ميانگين 87/6درصد و علاقه شخصي با ميانگين 58/6 درصد در اولويت هاي بعدي قرار داشتند. در بين منابع اطلاعاتي رسمي مورد استفاده محققان، پايگاه اطلاعاتي پيوسته بيشترين رتبه و نشريات تخصصي چاپي الكترونيكي در رتبه بعدي قرار دارد .و در مورد منابع غير رسمي ، مشاوره با متخصصان داخل مركز و شركت در سمينارها و كنفرانس ها داراي بيشترين اهميت مي باشد. در بين مجراهاي اطلاع يابي رسمي پايگاههاي اطلاعاتي پيوسته و شبكه اينترنت داراي بالاترين رتبه مي باشد.( 90/0)از محققان براي دسترسي به منابع رسمي، از شبكه اينترنت مركز محل كار ،7/77 درصد آنان به كتابخانه مركز مراجعه مي نمايند. و 87/0درصد اين افراد غالبا از پايگاه "MEDLINE/pub Med"استفاده مي كنند. و 5/86درصد از محققان در بازيابي اطلاعات مورد نياز خود از اين پايگاه با مشكل مواجه مي شوند. 86/0درصد عدم دسترسي به منابع كافي در كتابخانه مركز محل كار ،7/47درصد عدم دسترسي به متخصصان اطلاع رساني و 2/36درصد عدم آشنايي با تكنولوژي هاي جديد ارتباطي را از مشكلات خود در دستيابي به اطلاعات مورد نياز مي دانند .در زمينه توليدات علمي 5/81 درصد محققان اين مراكز در سمينارها ،2/79 درصد در نشريات داخلي و 8/53درصد در نشريات خارجي مقاله ارائه مي كنند. و در بين رفتارهاي اطلاع يابي تنها بين استفاده از نشريات تخصصي و مدرك تحصيلي رابطه معنا داري وجوددارد.
اسماعیل فارسانی(1385). به بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردپرداخته نتایج پژوهش حاکی از آنست که در این تحقیق 30/42 درصد جهت فعالیت های تدریس و پژوهش به منابع اطلاعاتی نیاز دارند . بیشترین هدف و انگیزه در جستجوی اطلاعات مربوط به افزایش کارایی در امر تدریس با 53/36 درصد می باشد. 03/74درصد از اعضای هیات علمی کتاب را به عنوان اولویت اول در استفاده از منابع رسمی انتخاب نموده اند.30/42 درصد از اعضای هیات علمی حضور در گرد همایی های داخلی را به عنوان مهمترین اولویت در روش غیر رسمی کسب اطلاعات ذکر نموده اند.در خصوص رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی 69/57در صد از اعضای هیات علمی بانک های اطلاعاتی موجود در کتابخانه را به عنوان عامل اول در جستجوی اطلاعات انتخاب نموده اند. در مورد مشکلات اعضای هیات علمی در جریان اطلاع یابی 15/46 درصدنبودن منابع مورد نیاز در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه را به عنوان اولین مشکل اعلام نموده اند. 73/56 درصد اینترنت را به عنوان مهمترین منبع کامپیوتری در تامین نیازهای اطلاعاتی خود انتخاب نموده اند .42/39در صد از اعضای هیات علمی هدف از جستجوی اطلاعات در اینترنت را روز آمد کردن اطلاعات تخصصی اعلام نموده اند. و سرعت کم اینترنت اولویت اول در عدم استفاده مطلوب از اینترنت اعلام شده است.
حسنی نهاد(1386). رفتار اطلاع یابی اعضاءهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن را مورد بررسي قرار داده است نتايج پزوهش نشان مي دهد كه جامعه مورد پزوهش در گروه سني 35تا 50 سال داراي بيشترين فراواني6/53درصد اكثريت داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد4/66درصدهستند. بيش از 77 درصداز آنها كمتر از 20 ساعت در هفته صرف مطالعه تخصصي و بيش از93درصداز آنان به همين مقدار مطالعه غير تخصصي مي كنند. روز آمد كردن اطلاعات و افزايش كيفيت تدريس اولين انگيزه جستجوي اطلاعات ، شبكه هاي اطلاع رساني بيشترين تاثير را در ارتقاي كيفيت مطالعاتي دارند. شبكه هاي اطلاع رساني داخلي اولين كانال اطلاع يابي مورد استفاده، اينترنت مهمترين فناوري اطلاع رساني مورد استفاده اعضاي هيات علمي و استفاده از رايانه اولين مجراي اطلاعاتي كتابخانه براي دستيابي آنان به اطلاعات است براي9/72درصداز آنان تاثير كتابخانه در دستيابي به اطلاعات بيش از زياد ارزيابي شده است و كمبود كتب تخصصي داخلي مهمترين مانع دستيابي به اطلاعات براي جامعه موردمطالعه مي باشد.
نواده (1387). رفتار اطلاع یابی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را مورد بررسي قرار داده است. يافته هاپژوهش نشان مي دهداكثريت جامعه مورد پزوهش نياز به جستجو و كسب اطلاعات را در خود زياد 7/41 درصدوبسيار زياد 1/36درصداحساس مي كنند شناخت و اعتلاي اطلاعات تخصصي با ميانگين 65/6بالاترين انگيزه در جستجوي اطلاعات در نزد مديران محسوب مي گردد . از ميان منابع چاپي كسب اطلاعات كتب با ميانگين 31/8 درصدو نشريات فارسي 56/6درصدو از بين منابع چاپي كسب اطلاعات اينترنت با ميانگين 55/8 درصدو شبكه هاي اطلاع رساني با ميانگين 1/8 است . مهمترين مجراي دستيابي به اطلاعات جامعه مورد پزوهش كتابخانه شخصي و سپس گزارشات حضوري كاركنان است. پر كاربردترين ابزار تامين اطلاعات مديران ديسك فشرده نوري است و متوسط زماني كه مديران جهت جمع آوري اطلاعات صرف مي نمايند بين 5-10 ساعت در هفته بر آورده شده است. مهمترين موانع ومشكلات در دستيابي مديران به اطلاعات مورد نيازفقدان كتابخانه تخصصي غني در محل كار و عدم تناسب بين نياز اطلاعاتي و منابع موجود در كتابخانه است .
پیشینه خارج از کشور:
در خارج از کشور اولین پژوهش در این زمینه در سال 1973-1972در بالتیمور آمریکا انجام شد که موضوعات آن درباره نیازهای اطلاعاتی جامعه شهری، چگونگی تامین آنها وامکان تامین بهتر این نیازها از سوی سازمان ها بود (ویلسون،2000، 49-51).
انور (2000). مطالعه اي تحت عنوان نيازهاي اطلاعاتي و رفتارهاي اطلاع يابي متخصصين و دانشمندان علوم كشاورزي در مالزي انجام داد نتايج نشان داد آگاهي و دانش كتابداران در زمينه نيازهاي اطلاعاتي وبهره برداری کتابخانه ها از این دانش می توتند نقش موثر و اساسی برای دستیابی به اطلاعات جامعه مورد پژوهش داشته باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که جامعه مورد پژوهش16 درصد زمان کاری خود را صرف جستجوی اطلاعات و منابع اطلاعاتی می کند ترجیح جامعه مورد پژوهش به استفاده از منابع ردیف اول خصوصا مقالات ،مجلات و چکیده نامه ها است و تبادل اطلاعات با دانشکده های تخصصی و حرفه ای به منظور اطلاع یابی بسیار حائز اهمیت است درصد بالایی از جامعه مورد پژوهش نقش کتابخانه ها را به دلیل برآورده نکردن نیاز مراجعه کننده کم عنوان می نمایند و پیشنهاد می شود کتابخانه های علمی وفنی به صورت دوره ای (هرچند ماه یکبار )نیازهای اطلاعاتی مراجعین خود را بررسی کند تا بتواند تسهیلات بهتری جهت دستیابی به مراجعین به اطلاعات ارائه دهد .
کس بر (2002). پژوهشی با عنوان اطلاع یابی پژشکی در اینترنت برای پزشک و الگوهای استفاده آموزش مداوم انجام دادند. هدف پژوهش آزمون رفتارهای اطلاع یابی پزشکی و ارتباط آنها با فراهم کنندگان آموزش مداوم که فعالیت های آموزش مداوم را توسعه می دهند بود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تقریبا همه پزشکان برای دستیابی به اطلاعات پژشکی به اینترنت دسترسی دارند و می توانند از آن استفاده نمایند مهمترین کاربرد اینترنت برای پزشکان به طور معمول در حوزه توسعه شغلی و اطلاع یابی به منظور فراهم نمودن مراقبت بهتر و ارتباط بیمار – پزشک می باشد.مساله بیماری خاص عمومی ترین علت اطلاع یابی است . اعتبار منبع ،دسترسی سریع و شبانه روزی به اطلاعات و جستجوی آسان مهمترین عوامل برای پزشکان بود. مشکلات استفاده شده شامل مقدار زیاد اطلاعات اسکن شده و اطلاعات تخصصی کم برای پاسخگویی به سوال خاص می باشد.
فرانسیس (2005). رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم اجتماعی سنت اگوستین واقع در هند غربی را مورد بررسی قرار داده که در این پژوهش رفتاراطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه سنت اگوستین واقع در کشور کوچک در حال توسعه ترینیداد توباگو را مورد بررسی قرار می دهد. در اوایل فوریه سال 2003 یک پرسشنامه شامل 19 سئوال باز و 1سئوال بسته بین 55نفر عضو تمام وقت هیات علمی از طریق سیستم پست الکترونیکی فرستاده شد که از میان ُ26 نفر 47درصدبه پرسشنامه پاسخ دادند . یافته های پژوهش نشان داد اعضای هیات علمی کتاب های درسی، مجلات تخصصی کنفرانس ها را مهمترین منابع برای کارهای پژوهشی دانستند. در این تحقیق از شماره های جاری مجلات و پایگاههای اطلاعاتی پیوسته به عنوان مهمترین منابع کسب آگاهی ذکر شد. همچنین دانشمندان شکل منابع الکترونیکی را به منابع چاپی ترجیح دادند
جروسی )2006( به بررسی نیاز های اطلاعاتی و رفتار های اطلاع یابی 192 نفر از مدیران کارخانجات صنعتی ایالات پوتسوانا پرداخت. تحليل ويزگي هاي شغلي و فردي جامعه مورد پزوهش حاكي از آن است كه 3/34درصد آنان بين 36-45 سال و اكثر آنان را مردان تشكيل مي دهند. 8/39درصد داراي مدرك ديپلم و اكثرا بين 8- 14 سال سابقه مديريت در صنايع كوچك ومتوسط را دارند 83درصد سرپرست كارخانجات كم جمعيت 10-25 نفر كارگر بوده است و به طور متوسط 4-7 ساعت در طول هفته به جستجوي اطلاعات مي پردازند . نياز به اطلاعات را خيلي مهم ومهم مي دانند . و بيشترين اطلاعات مورد نياز آنان اطلاعات مربوط به رقابت با ساير بنگاه ها واطلاعات مربوط به مشتري ها تشكيل مي دهد . بيشترين منابع اطلاعاتي را رقبا ، مشتريان ، مجامع كارگري، دفاتر دولتي، رسانه هاي جمعي وكتابخانه ها تشكيل مي دهند. مهمترين دلايل استفاده از اين منابع را در دسترس بودن ، كاربرد آسان مي بدانند بيشترين كاربرد از اطلاعات بدست آمده به ترتيب براي اتخاذ تصميم مهم، فعاليت هاي روزانه و كسب اطلاعات محيط كار بيان شده است.
تا مپسون) 2007( به بررسی رفتار اطلاع یابی تعداد 16 نفر از دانشجویان آموزش از راه دور در دانشگاه کارولینای پرداخته است هدف از اين بررسي شناخت نيازهاي اين دانشجويان به منابع كتابخانه و كمك به ترسيم خط مشي مناسب خدمات كتابخانه اي در دانشگاه مذكور بود. يافته ها پزوهش حاكي از آن است كه دانشجويان دانشگاه مذكور نسبت به ساير دانشجويان عادي از سن بيشتري55در صد بيش از 35 سال دارند و توانايي بدست آوردن منابع الكترنيكي را دارند70درصد آنان به صورت هفتگي و 30 درصد باقيمانده در طول روز از يكي از منابع الكترونيكي استفاده مي كنند. پر كاربردترين ابزار انتخابي دستيابي به اطلاعات در طول روز موتور جستجوي گوگل و پر كاربردترين منبع انتخابي دستيابي به اطلاعات در طول هفته صفحات وب كتابخانه مي باشد. بيشترين استفاده را از منابع آماري و كتابهاي چاپي در طول ماه مي نمايند. تمام اعضاي جامعه100درصد از خدمات پست الكترونيكي Email"" براي خدمات كتابخانه اي به طور روزانه استفاده مي نمايند. آنان بزرگترين مانع دستيابي به اطلاعات را اشكال سيستم مي دانند.
ابوعدا (2008). به بررسی رفتار اطلاع یابی 2000 نفر از پزشکان عریستان صعودی و مطالعه انگيزه و دلايل مراجعه آنان به مراكز اطلاعات دارويي با هدف كشف رفتارهاي اطلاع يابي دارويي جامعه مورد پژوهش و شناخت منابع اطلاعاتي مورد استفاده است. پزشكان براي جستجوي اطلاعات بيشتر در منابع به ترتيب به كتاب ها 79درصد، پيايندها 2/59درصدومجموعه مقالات همايش ها 1/55درصدو كاتالوگ داروها36/35درصدمراجعه نموده اند .تنها 3/57درصدبراي جستجو ي اطلاعات از رايانه استفاده نموده اند و در كل 40درصد از آنان هيچ گونه امكاني براي دسترسي به اينترنت از محل كار خود ندارند. محقق در پايان پيشنهاد نموده كه مركز ياد شده با تهيه يك خبرنامه دارويي و برپايي دوره هاي آموزشي نحوه بازيابي اطلاعات و معرفي تكنيك هاي جستجو در منابع پزشكي در راستاي اعتلاي خدمات اطلاعاتي تلاش نمايند.
یافته ها و نتایج تحقیق:
از مجموع 224 نفراز جامعه مورد پژوهش 156نفر 5/69درصد ازاعضای هیات علمی به پرسشنامه پاسخ داده اند.که از این میزان 2/69 درصد(107نفر ) را مردان تشکیل می دهند كه این تحقیق با نتايج تحقيقات حسني نهاد (1387) جروسي(2006)از لحاظ جامعه آماری مردان يكي است و 8/30درصد (48نفر )این جامعه را زنان تشکیل می دهند.
به لحاظ سنی، گروه سنی 25-36 سال با درصد فراوانی "7/46"درصد بالاترین و به ترتیب گروههای سنی 37-45 سال با درصد فراوانی 41 درصد ، 46-55 سال با درصد فراوانی 1/7 درصد و گروه سنی بالای 55سال با درصد فراوانی" 4/4 " در پایین ترین ردیف جدول قرار می گیرند.
از لحاظ میزان سوابق آموزشی، سوابق آموزشی بین 1-5 سال دارای بیشترین فراوانی " 2/37" و6-10سال با فراواني 34درصد و 11-15سال بافراواني 3/17 و سنین 16-20 وبالای 21 سال با نسبت مساوی"1/5 "درصد کمترین میزان سابقه را از بین جامعه مورد پژوهش به خود اختصاص داده است.پس جامعه مورد پژوهش دارای سابقه آموزشی کمی می باشند و اکثریت جامعه دارای سابقه 1- 5 سال هستند .
مرتبه دانشگاهی اکثر جامعه مورد پژوهش با مرتبه مربی با فراوانی 84درصدبیشترین و استادیار با فراوانی و 4/15درصد و مرتبه دانشیار با فراوانی 6/0درصد دارای کمترین میزان است .
اکثر جامعه مورد پژوهش دارای مدرک کارشناسی ارشد با فراوانی1/80 درصد بالاترین و دکتری با فراوانی 2/19درصد می باشد.
به ترتیب اولویت در گروه های آموزشی گروه ادبیات و علوم انسانی با فراوانی و 5/45درصد دارای بیشترین میزان در پاسخگویی به سوالات پرسشنامه گروه فنی و مهندسی با فراوانی و1/32درصد و علوم پایه بافراوانی 4/22درصد دارای کمترین میزان است .
جدول شماره1. میانگین رتبه مجراهای دستیابی به اطلاعات برحسب آزمون لیکرت
ردیف مجراهاي دستيابي به اطلاعات بسیارزیاد زیاد کم بسیار کم اصلا بی پاسخ کل میانگین
رتبه
فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی
درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد
الف کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی همدان 8 51 65 11 12 9 156 21/3
1/5 7/32 7/41 1/7 7/7 8/5 100
ب کتابخانه های خارج از دانشگاه 18 52 53 11 13 9 156 34/3
11/5 3/33 34 1/7 3/8 8/5 100
ج كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسلامي 28 54 29 14 14 17 156 48/3
9/17 6/34 6/18 9/0 9/0 9/10 100
د کتابخانه شخصی 69 64 16 4 0 3 156 29/4
44/2 41 3/10 6/2 0 9/1 100
ه حضور در جلسات و گردهمایی های تخصصی داخلی 23 61 39 19 4 10 156 54/3
7/14 1/39 25 2/12 6/2 4/6 100
و عضویت در انجمن های علمی داخلی 13 35 52 20 17 19 156 05/3
8/3 4/22 3/33 8/12 9/10 2/12 100
ز مشاوره با همکاران ومتخصصان 30 88 22 5 2 9 156 94/3
2/19 4/56 1/14 2/3 3/1 8/5 100
ح استفاده از پایگاههای اطلاعاتی 111 21 10 4 1 9 156 61/4
71/2 5/13 4/6 6/2 6/0 8/5 100

بر اساس جدول شماره1.از کانال ها یا مجراهای دستیابی به اطلاعات استفادهاز پايگاههاي اطلاعاتي با میانگین رتبه "61/4 "دارای بیشترین میزان استفاده توسط جامعه مورد پژوهش و بعد از آن کتابخانه شخصی با میانگین رتبه" 29/4" و مشاوره با همکاران و متخصصان با میانگین رتبه "94/3"و حضور در جلسات و گردهمایی ها با میانگین رتبه "54/3"و استفاده از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی با میانگین رتبه"48/3" کتابخانه خارج از دانشگاه با میانگین رتبه "34/3"و کتابخانه دانشگاه آزاداسلامی با میانگین رتبه" 21/3" و عضویت در انجمن های علمی داخلی با کمترین میانگین رتبه" 05/3"از کانال ها یا مجراهای دستیابی به اطلاعات می باشند.
جدول شماره 2. توزیع فراوانی دلایل انتخاب مجراهای دستیابی به اطلاعات
کل بی پاسخ اولویت دلائل انتخاب مجراهای اطلاع یابی ردیف
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
100 156 1/30 47 9/69 109 دردسترس بودن الف
100 156 2/53 83 8/46 73 آشنایی با مراکز مورد نظر ب
100 156 5/93 99 5/36 57 معتبر بودن ج
100 156 4/49 77 6/50 79 سهولت استفاده د
100 156 2/78 122 8/21 34 مقرون به صرفه بودن ه
100 156 91 142 9 14 همه موارد و


دردسترس بودن
براساس اطلاعات مندرج در جدول 2. دلایل انتخاب مجراهای دستیابی به اطلاعات توسط جامعه مورد پژوهش به ترتیب اولویت در دسترس بودن با فراوانی 109و9/69درصد"بیشترین" میزان و سهولت استفاده با فراوانی 79و6/50درصد وآشنایی با مراکز مورد نظر با فراوانی 73و 2/46درصد ومعتبر بودن با فراوانی 57و 5/36درصد و مقرون به صرفه بودن با فراوانی 34و8/21درصد و همه موارد با فراوانی 14و 9درصد دارای"کمترین" میزان می باشد.
جدول شماره3. میانگین رتبه منابع اطلاعاتی مورداستفاده توسط جامعه مورد پژوهش براساس آزمون لیکرت
ردیف منابع اطلاعاتی خیلی زیاد زیاد کم بسیار کم اصلا بی پاسخ کل میانگین رتبه
فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی
درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد
الف کتب فارسی
82 42 19 8 1 4 156 28/4
6/52 9/26 2/12 1/5 6/0 6/2 100
ب کتب غیرفارس
ی 45 64 35 6 1 5 156 96/3
8/28 41 4/22 8/3 6/0 2/3 100
ج مجلات فارسی 52 59 22 10 7 6 156 92/3
3/33 8/37 1/14 4/6 5/4 8/3 100
د مجلات غیر فارسی
43 49 37 10 10 7 156 70/3
6/27 4/31 7/23 4/6 4/6 5/4 100
ه کتب تخصصی داخلی 64 67 14 3 2 6 156 25/4
41 9/42 9/0 9/1 3/1 8/3 100
و کتب تخصصی خارجی 46 57 26 16 4 7 156 83/3
5/29 5/36 7/16 3/10 6/2 5/4 100
ز نشریات ادواری
18 66 40 12 8 12 156 51/3
5/11 3/42 6/25 7/7 1/5 7/7 100
ح پایان نامه ها
31 66 33 10 7 9 156 70/3
9/19 3/42 2/21 4/6 5/4 8/5 100
ط کاتالوگ ها و بروشورها 16 36 57 17 16 14 156 13/3
3/10 1/23 5/36 9/10 3/10 9 100
ي منابع دیداری وشنیداری (دیسکت،لوح فشرده و..) 69 58 11 3 2 13 156 33/4
2/44 2/37 1/7 9/1 3/1 3/8 100
ك منابع موجود در اینترنت 105 32 10 1 1 7 156 60/4
3/67 5/20 4/6 6/0 6/0 5/4 100
ل سایرموارد با ذکر عنوان - - - - 153 3 156
- - - - 1/98 9/1 100

جدول شماره3. بیانگرمنابع اطلاعاتی مورد استفاده توسط جامعه مورد پژوهش است که بیشترین استفاده از منابع اطلاعاتی مربوط به استفاده از منابع موجود در اینترنت با میانگین رتبه "60/4" جا و استفاده منابع الکترونیکی با میانگین رتبه "33/4"و کتب فارسی با میانگین رتبه "28/4" ، کتب تخصصی داخلی با میانگین رتبه "25/4"و کتب غیر فارسی با میانگین رتبه "96/3" ، مجلات فارسی با میانگین رتبه "92/3"، کتب تخصصی خارجی با میانگین رتبه "83/3"، مجلات غیر فارسی با میانگین رتبه "70/3"و نشریات ادواری با میانگین رتبه "51/3"و کاتالوگ ها و بروشور ها با میانگین رتبه "13/3"با کمترین میزان می باشد.

‍جدول شماره 4. میانگین رتبه ابزارهای اطلاع رسانی براساس آزمون لیکرت
ردیف ابزارهای اطلاع رسانی خیلی زیاد زیاد کم بسیار کم اصلا بی پاسخ کل میانگین رتبه
فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی
درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد
الف مجلات و روزنامه های تخصصی 39 69 28 7 4 9 156 89/3
25 2/44 9/17 5/4 6/2 8/5 100
ب فهرست معرفی آثار مرجع 18 60 41 11 10 16 46/3
5/11 5/38 3/26 1/7 4/6 3/10
ج پایگاههای اطلاعاتی پیوسته 36 48 24 7 10 31 156 74/3
1/23 8/30 4/15 5/4 4/6 9/19 100
د پایگاه های اطلاعاتی غیر پیوسته 22 42 36 9 13 34 156 41/3
1/14 9/26 1/23 8/5 3/8 8/21 100
ه پست الکترونیکی 67 52 19 1 3 14 156 26/4
9/42 3/33 2/12 6/0 9/1 9 100
و چکیده نامه ها و نمایه ها 28 50 45 15 5 13 156 56/3
9/17 1/32 8/28 6/9 2/3 3/8 100
ز کتابشناسی ها 12 58 48 14 12 12 156 30/3
7/7 2/37 8/30 9 7/7 7/7 100
ح فهرست مقالات 23 77 24 10 6 16 156 71/3
7/14 4/49 4/15 4/6 8/3 3/10 100
ط فهرست کتابخانه 12 50 58 13 10 13 156 28/3
7/7 1/32 2/37 3/8 4/6 3/8 100

براساس جدول4.از ابزارهای اطلاع رسانی توسط جامعه مورد پژوهش بیشترین استفاده مربوط به پست الکترونیکی یا(Email)با "26/4"و سپس مجلات و روزنامه های تخصصی با میانگین رتبه "89/3"درصد وپایگاههای اطلاعاتی پیوسته با میانگین رتبه "74/3"و فهرست مقالات با میانگین رتبه "71/3" و چکیده نامه ها و نمایه ها با میانگین رتبه "56/3"و فهرست معرفی آثار مرجع با میانگین رتبه "46/3"و پایگاههای اطلاعاتی غیر پیوسته با میانگین رتبه "41/3"وکتابشناسی ها با میانگین رتبه "30/3"و فهرست کتابخانه با میانگین رتبه "28/3"می باشد.
جدول شماره5. میانگین رتبه ابزارهای اطلاع رسانی میانگین رتبه انگیزه و هدف از جستجوی اطلاعات براساس آزمون لیکرت
ردیف انگیزه وهدف از جستجوی اطلاعات خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم اصلا بی پاسخ کل میانگین
فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی
درصد درصد درصد درصد درصد درصد درصد
الف افزایش کیفیت تدریس 83 61 9 1 0 2 156 46/4
2/53 1/39 8/5 6/0 0 3/1 100
ب انجام طرح
های پژوهشی 52 57 40 4 3 0 156 96/3
3/33 5/36 6/25 6/2 9/1 0 100
ج تالیف کتاب،مقاله 26 62 44 8 10 6 156 57/3
7/16 7/39 2/28 1/5 4/6 8/3 100
د مقالات چاپ شده در مجله هاي داخلی 52 69 17 4 7 7 156 04/4
3/33 2/44 9/10 6/2 5/4 5/4 100
ه مقالات چاپ شده در مجله هاي خارجي 42 42 37 10 15 10 156 58/3
9/26 9/26 7/23 4/6 6/9 4/6 100
و شناسایی منابع تخصصی 70 61 11 3 5 6 156 25/4
9/44 1/39 1/7 9/1 2/3 8/3 100
ز روز آمد
کردن اطلاعات 90 51 5 1 3 6 156 49/4
7/57 1/32 2/3 6/0 9/1 8/3 100
ح برقراری ارتباط علمی با دیگران 49 81 14 4 1 7 156 16/4
4/31 9/51 9/0 6/2 6/0 5/4 100
ط بالا بردن اطلاعات عمومی 72 63 12 2 3 4 156 30/4
2/46 4/40 7/7 3/1 9/1 6/2 100
ي شناخت و اعتلاي اطلاعات تخصصی 99 54 1 0 2 1 156 61/4
5/63 6/34 6/0 0 3/1 6/0 100
ک سایر موارد با ذکرعنوان
- - - - 155 1 156

اطلاعات مندرج در جدول شماره5. انگیزه و هدف از جستجوی اطلاعات را با با لاترین رتبه میانگی"61/4"شناخت و اعتلاي اطلاعات تخصصی عنوان نموده اند و روز آمد کردن اطلاعات با میانگین رتبه" 49/4وافزایش کیفیت تدریس با میانگین رتبه" 46/4"و بالا بردن اطلاعات عمومی با میانگین رتبه" 30/4" درصد مشخص شده است .و سپس شناسایی منابع تخصصی با میانگین رتبه "25/4" برقراری ارتباط علمی بادیگران با میانگین رتبه "16/4"ومقالات چاپ شده در مجله های خارجی با میانگین رتبه " 04/4"انجام طرح های انجام طرح های پژوهشی با میانگین رتبه"96/3"وتالیف کتاب و مقاله با میانگین رتبه"57/3" می باشد
بر اساس اطلاعات داده شده توسط اعضای هیات علمی موانع و مشکلات آنهادر دستیابي اطلاعات مورد نیاز به عدم تناسب بین نیاز اطلاعاتی و منابع موجود در کتابخانه با بالاترین میانگین رتبه " 17/4 " است.
فقدان محل خاصی برای مطالعه اعضای هیات علمی با میانگین رتبه "16/4"و نداشتن فرصت مطالعه در دانشگاه میانگین رتبه "07/4 "و عدم امکانات کافی جهت مطالعه و پژوهش در دانشگاه با میانگین رتبه" 06/ 4 "، کمبود نشریات تخصصی داخلی با میانگین رتبه" 03/ 4 "نداشتن مجله های تخصصی فارسی با میانگین رتبه"02/4" نداشتن مجله های تخصصی لاتین با میانگین رتبه" 99/ 3 "نبود نشریات تخصصی خارجی با میانگین رتبه" 98/3" کمبود همکاری های بین کتابخانه ای با میانگین رتبه"92/3" نداشتن کتب تخصصی مورد نیاز هر رشته با میانگین رتبه" 91/3" عدم روز آمدی منابع با میانگین رتبه"88/3 "ترافیک شبکه وسرعت پایین "85/ 3 " کمبود کتابدار متخصص موضوعی"80/ 3" نداشتن منابع اطلاعاتی مورد نیاز در کتابخانه"78/ 3 "کمبود متخصص کتابداری و اطلاع رسانی"66/3 " عدم دسترسی به بانک های اطلاعاتی مورد نیاز" 59/ 3" کمبود امکانات سخت افزار و نرم افزار در دانشگاه "43/ 3" نارسایی مقررات کتابخانه" 32/ 3 "عدم همکاری کتابدار در تهیه به موقع اطلاعات"30/ 3" عدم آشنایی با کتابشناسی ها" 18/ 3 "عدم آشنایی با منابع اطلاعاتی چاپی مرتبط" 14/ 3" عدم آشنایی با فهرستگانها" 07/ 3 "عدم آشنایی با چکیده نامه ها و نمایه ها" 04/ 3"مقررات دست و پا گیراداری "97/ 2" داشتن مسوولیت های اجرایی "91/ 2 "عدم شناخت مراکزاطلاع رسانی"84/2" عدم آشنایی با منابع تخصصی مورد نیاز"76/2 "عدم آموزش کافی" 64/ 2" عدم آشنایی با کتابخانه دیجیتالی"55/2 " عدم تسلط به زبان های خارجی "47/ 2" عدم مهارت فردی در جستجوی منابع"37/2 " عدم دسترسی به رایانه شخصی "31/2 "عدم فقدان مهارت رایانه ای" 06/2" از موارد دیگر مشکلات می باشد.
نتایج ارزیابی فرضیه:
جدول6. نتایج کلی ازآزمون X2
گروهها
df
مجراها یا کانال های اطلاع یابی در جستجو وکسب اطلاعات
انگیزه وهدف از جستجوی اطلاعات
منابع اطلاعاتی مورد نیاز در جستجوی
اطلاعات
ابزارهای اطلاع رسانی در جستجو وکسب اطلاعات
35


با توجه به نتایج جداول تحقیق.و با استفاده از آزمون خی دو و سطح معنی دار 05/0 ودرجه آزادی 35 مشخص شد بین جستجوی اطلاعات و رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج و مقایسه با پیشینه ها:
نتایج بدست آمده نشان می دهد که 9/44درصد افراد جامعه مورد پژوهش میزان نیاز به جستجو وکسب اطلاعات را در خود"بسیا زیاد" و 7/41درصد آنان این نیاز را "زیاد"می دانند.نتایج تحقیق حاضر بانتایج تحقيقات انجام شده توسط نواده (1387)که در آن نياز به اطلاعات رازياد و بسيار زياد عنوان کرده است ودر خارج از كشور جروسي(2006)نياز به اطلاعات را خيلي مهم ومهم مي دانند یکی است .جامعه مورد پژوهش تاثیر کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد را در جستجوی اطلاعات "کم"عنوان نموده اند.يافته هاي حاضر با نتايج مطالعات مهين دوست (1377)، شكويي (1381)و حسني نهاد (1386)كه نقش كتابخانه ها را در دستيابي به اطلاعات "بيش از زياد "ارزيابي نموده اند مغاير است . نتيجه اينكه كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان نقش چنداني در دستيابي و جستجوي اطلاعات توسط جامعه مورد پژوهش ندارد.
6/34درصد جامعه مورد پژوهش تاثیر کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد را در بر آوردن نیازهای اطلاعاتی "زیاد"عنوان نموده اندکه نشان دهنده نقش و اهمیت کتابخانه دیجیتالی در جستجوی اطلاعات است. یافته های پژوهش حاکی از آنست که استفاده از پایگاه های اطلاع رسانی در قیاس با استفاده از سایر مجراهای جستجوی اطلاعات در سطح بالاتری قرار دارد. ودارای میانگین رتبه "61/4 " بیشترین میزان استفاده توسط جامعه مورد پژوهش است که پژوهش حاضر با پژ‍وهش حسني نهاد (1386) و در خارج از کشور با نتايج پژوهش ابوعدا(2008)هماهنگ است و سپس کتابخانه شخصی در اولویت بعدی است که يافته هاي حاضر با نتايج تحقيقات مطالعات انصاري(1354)،افشار زنجاني(1366)، جهانگير(1379)و شربت ملكي (1381) ونواده (1387)همسو است كه معتقدند "كتابخانه هاي شخصي"از مجراهاي دستيابي جامعه مورد پژوهش به اطلاعات مي باشد.و در خارج از كشور تحقيقات انور و همكارانش (2004)"مجموعه هاي شخصي "اولين مجراي دستيابي به اطلاعات مورد نياز توسط جامعه موردپژوهش است . بیشترین استفاده از منابع اطلاعاتی مربوط به منابع موجود در اینترنت که نشان دهنده اين است که استفاده از اینترنت در بین اعضای هیات علمی در سطح نسبتا خوبی است. يافته هاي تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات نوشين فرد (1382)، اربابي (1384)، رادمهر وتصويري قمصري(1385)، فارساني ( 1385)، مختارپور(1386)، حسني نهاد (1386)و نواده (1387)همسو و هماهنگ است آنان معتقدند كه اينترنت بيشترين كاربرد را در بين اعضاي جامعه مورد پژوهش دارد. و در تحقيات انجام شده در خارج از كشور مهو وهاس(2001)و اتحاديه اقليت هاي قومي زلاندنو (2007)عنوان نمودند كه اين منبع (اينترنت)بيشترين كاربرد رادرميان منابع اطلاعاتي دارد كه با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد از ابزارهای اطلاع رسانی توسط جامعه مورد پژوهش بیشترین استفاده مربوط به پست الکترونیکی است كه تحقيق حاضر با پژوهش رادمهر و تصويري قمصري(1385) همسو و هماهنگ است كه جامعه مورد پژوهش از پست الكترونيكي به عنوان ابزار تبادل اطلاعات استفاده مي كنند.ودر خارج از كشور در نتايج تحقيقات تامپسون (2007) جامعه مورد استفاده مي كنند. جامعه مورد پژوهش انگیزه و هدف از جستجوی اطلاعات بالابردن اطلاعات تخصصی عنوان نموده اند. يافته هاي حاضر با نتايج ميهن دوست (1377)، عيني (1380)، زماني مياندشتي(1382)، خاكپور(1383)، ياري زنگنه(1384)، رادمهر و تصوير قمصري(1385)و نواده (1386)همسو و هماهنگ است كه بالا بردن اطلاعات تخصصي را به عنوان انگيزه اصلي جامعه هاي مورد پژوهش در تحقيقات خود ذكر نموده اند.و روز آمد کردن اطلاعات با میانگین رتبه 49/4" است که با نتايج تحقيقاتي رسولي آزاد(1380)، اسدي اربابي (1384)، فارساني(1385)و حسني نهاد (1386) يكي است از موانع و مشکلات موجود جامعه مورد پژوهش در دستیابي اطلاعات مورد نیاز به عدم تناسب بین نیاز اطلاعاتی و منابع موجود در کتابخانه با اشاره نمود.در بين مطالعات انجام شده توسط ديلمقاني (1375)، ميهن دوست (1377)،نور محمدي(1379)، نعمتي (1381)، رستمي فروشان(1382)، نصيري(1384)، فارساني (1385)وحسني نهاد(1386) اصلي ترين مشكل و مانع در دستيابي به اطلاعات را "نبودن منابع مورد نياز در كتابخانه "بيان نموده اند كه با تحقيق حاضر همسو و هماهنگ است . فقدان محل خاصی برای مطالعه اعضای هیات علمی مشکل دوم جامعه مورد پژوهش است .پس لازم است. با ایجاد واحد مستقل" آموزش" در کتابخانه و مشخص نمودن پایگاههای اطلاع رسانی به صورت نصب (پوستر و یا ایجاد بر روی کامپیوتر) جهت بدست آوردن اطلاعات مورد نیازکاربران تلاش نمود.و بادر نظر گرفتن آموزش مستمر برای کتابداران جهت پاسخگویی صحیح و مناسب به استفاده کنندگان و ارتقای کارایی ایشان در انجام وظایف محوله و نیزنظر سنجی سالیانه برای تعیین نیازهای آموزشی کتابداران و اعضای هیات علمی با در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی و منابع اطلاعاتی مورد نیاز گروههای مختلف آموزشی با توجه به تعداد اساتید و دانشجویان اختصاص محیط وفضای مناسب و دسترسی دقیق به سایت ها به همراه کارشناسان رایانه جهت فراهم نمودن ورفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری و متخصصان اطلاع رسانی جهت پاسخ به نیازهای جامعه مورد پژوهش.
پیشنهادات:
یافته های پژوهش نشان دهنده آنست که جامعه مورد پژوهش نیاز به جستجو و کسب اطلاعات برای انجام فعالیت های خود را "بسیا زیاد" و"زیاد" ارزیابی نموده اند. با توجه به جوان بودن جامعه مورد پژوهش (داشتن سوابق آموزشی بین 1-5 سال ) می توان آن را یک امتیازمثبت تلقی نمود.که جامعه مورد پژوهش دارای نیاز اطلاعاتی زیادی هستند که این نیاز توجه به نقش کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی را بارزتر می نمایید. تاثیر کتابخانه ومراکز اطلاع رسانی برهیچکس پوشیده نیست و انتظار می رود که اعضای هیات علمی در برآوردن نیازهای اطلاعاتی خود بیشترین استفاده را از کتابخانه ها داشته باشند.در حالی که جامعه مورد مطالعه تاثیر کتابخانه را کم عنوان نموده است بنابراین مسولین کتابخانه باید منابع و امکانات لازم همراه با کتابداران مجرب مورد نیاز را فراهم کند.
کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی جامعه مورد پژوهش را در جستجو و دستیابی به اطلاعات به میزان "کم " یاری می نماید توجه به همکاری بین کتابخانه ای و نیز استفاده از سایر کتابخانه ها، توجه به ساختار ساعات کاری کتابخانه ،دسترسی به کتابخانه ،توجه به امکانات و تجهیزات کتابخانه ،داشتن نیروی متخصص در کتابخانه داشتن منابع اطلاعاتی مورد نیاز در کتابخانه، داشتن مکانی مناسب برای مطالعه اعضای هیات علمی با توجه به نیاز آنان توسط جامعه مورد پژوهش ضروری به نظر می رسد .
براساس یافته های بدست آمده از پژوهش اعضای هیات علمی از کانال ها و یا مجراهای مورداستفاده از پایگاههای اطلاعاتی بیشترین استفاده و سپس از کتابخانه شخصی می باشد.كه بیانگر اینست دسترسی سریع و آسان وبه روز بودن اطلاعات توسط جامعه مورد پژوهش مورد تایید می باشدکه توجه به آشناکردن و مشخص نمودن پایگاههای اطلاعاتی مربوط به هر رشته در کتابخانه دیجیتالی و نیز نصب تابلوها ویا بروشورهاو روی شبکه آمدن پایگاههای اطلاع رسانی امری ضروری می باشد.و نیز دانلود بودن اطلاعات برای جامعه مورد پژوهش و دسترسی سریع و وسیع به اطلاعات و پایان نامه ها ی سایر دانشگاهها و کتابخانه ها ضروری به نظر می رسد . و نیز توجه به کتابخانه دیجیتالی دانشگاه از لحاظ دسترسی سریع ،امکانات و تجهیزات آن وساعات کاری جهت استفاده اعضای هیات علمی مهم می باشد.
بررسی یافته های پژوهش در منابع اطلاعاتی مورد نیاز توسط جامعه مورد پژوهش بیانگر این مطلب است بیشترین استفاده از منابع اطلاعاتی مربوط به منابع موجود دراینترنت می باشد.لذا توجه به موثق بودن اطلاعات و نیز به روز بودن اطلاعات ضروری است یکی از دلایل استفاده زیاد از اینترنت نداشتن منابع اطلاعاتی کافی و تخصصی در کتابخانه مرکزی یا عدم روز آمدی منابع باشد. با توجه به نظرات بیان شده جامعه مورد مطالعه دسترسی به منابع به صورت فراگیر در غیر از فضای اینترنت را بسیار محدود می دانند و همچنین غنی نبودن کتابخانه هاي دانشگاه و نیز استان در زمینه های علمی و دانشگاهی و به روز نبودن اطلاعات آنها پس توجه به مجراها یا کانال های دستیابی بیشتر به اطلاعات از لحاظ غنی سازی کتابخانه ها ضروری است.
بررسی یافته های پژوهش از هدف و انگیزه از جستجوی اطلاعات را بالابردن شناخت وبالا بردن اطلاعات تخصصی عنوان نموده اند وسپس روز آمد کردن اطلاعات است كه خود بيانگر این مطلب است که داشتن منابع تخصصی خاص هر رشته(كتاب،مجله وژورنال هاي تخصصي) از نیازهای اصلی جامعه مورد پژوهش است بنابراین تهیه منابع اطلاعاتی تخصصی با توجه به نیاز گروه های آموزشی ضروری است . از مهمترین ابزارهای اطلاع رسانی برای جستجوی اطلاعات توسط جامعه مورد پژوهش پست الکترونیکی است که سهولت استفاده ،و سرعت آن می تواتد از موارد مهم استفاده از آن باشد.
ازموانع و مشکلات موجود جامعه مورد پژوهش در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به عدم تناسب بین نیاز اطلاعاتی و منابع موجود در كتابخانه توجه و نظر سنجی سالیانه برای تعیین نیازهای آموزشی کتابداران و اعضای هیات علمی ضروری است ونیز توجه به منابع اطلاعاتی مورد نیاز در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی با توجه به استانداردهالازم وضروري است. فقدان محل خاصی برای مطالعه اعضای هیات علمی به عنوان مشكل دوم است ایجاد مکانی مناسب برای طالعه اعضای هیات علمی ضروری به نظر می رسد. موارد ذیل در راستای دسترسی وتامین اطلاعات توصیه می شود:
1. ایجاد واحد مستقل" آموزش" در کتابخانه و مشخص نمودن پایگاههای اطلاع رسانی به صورت نصب (پوستر و یا ایجاد بر روی کامپیوتر) جهت بدست آوردن اطلاعات مورد نیازکاربران.
2. در نظر گرفتن آموزش مستمر برای کتابدباران جهت پاسخگویی صحیح و مناسب به استفاده کنندگان و ارتقای کارایی ایشان در انجام وظایف محوله .
3. نظر سنجی سالیانه برای تعیین نیازهای آموزشی کتابداران و اعضای هیات علمی با در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی و منابع اطلاعاتی مورد نیاز گروههای مختلف آموزشی با توجه به تعداد اساتید و دانشجویان.
4. اختصاص محیط وفضای مناسب و دسترسی دقیق به سایت ها به همراه کارشناسان رایانه جهت فراهم نمودن ورفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری و متخصصان اطلاع رسانی جهت پاسخ به نیازهای جامعه مورد پژوهش.
5. تهیه بروشورها و راهنماهای مفید و مناسب در کتابخانه دیجیتال جهت معرفی پایگاههای اطلاع رسانی با توجه به گروههای مختلف آموزشی جهت دستیابی به اطلاعات .
6. افزودن ساعات کاری کتابخانه ها(غیر از ساعات درسی ).
7.تهیه منابع اطلاعاتی مناسب و تخصصی در کتابخانه.
8.ایجاد رابطه همکاری یا امانت کتاب با سایر کتابخانه هاو نیز استفاده جامعه موردپژوهش از سایر کتابخانه هاي(خارج از دانشگاه).
9. ایجادو اجرای توسعه نظام ملی اطلاع رسانی و دسترسی اساتید و کاربران به پایان نامه ها و کتابهای تخصصی سراسر کشور و قابل دانلود بودن اطلاعات .
10.آموزش کافی و کاربردی در خصوص نحوه بهره برداری ازتجهیزات و به روز در اختیارقرار دادن اطلاعات.
11.آموزش و ایجاد گارکاههای آموزشی برای اعضاءاز طریق .
الف-آموزش غیر مستقیم (از طریق تهیه ونصب تابلوها و پوسترهای راهنما )در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
ب-آموزش گروهی(برگزاری سخنرانی ها ،سمینارها و کارگاههای آموزشی)
ج-آموزش از طریق شبکه اینترنت (سایت کتابخانه دانشگاه )
ه-آموزش انفرادی(از طریق جزوه های راهنمای آموزشی)
12. جذب متخصصان اطلاع رسانی توانمندو آگاه به کتابخانه ها و سایر مراکز اطلاع رسانی .
منابع

اسدی،مریم.،1382،مطالعه تاثیر استفاده از اینترنت بررفتار اطلاع یابی پژوهشی اعضای هیات علمی رشته های مختلف دانشگاه تهران (با تاکید بر سه شاخه علوم انسانی ،علوم پایه و فنی ومهندسی)،پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی،تهران:دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
اسدی اربابی،عاطفه.،1384،"بررسی رفتارهای اطلاع یابی محققان مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی شهر تهران".پایان نامه کارشناسی ارشدعلوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران.
اسلامی،عباس.،1385،"بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دکترای دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
اسماعیلی فارسانی، محمد .، 1385،بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
اشرفی ریزی، حسن.، 1387، روش تحقیق و گزارش نویسی:راهنمای عملی تدوین پایان نامه و رساله تحصیلی،همدان :سپهر دانش ،ص99.
اشکنی پور،ناصر،"تغییر وتبدیل رفتار اطلاع یابی در جامعه استفاده کنندگان اطلاعات"،اطلاع رسانی ،1377، دوره سیزدهم،شماره3و4(بهاروتابستان)،ص 3-6.
بردستانی ،مرضیه،رفتار اطلاع یابی متخصصان ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب اهواز،1383،فصلنامه کتاب ،دوره15،ص26-20.
بشیری،جواد(1386)."بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی ".پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. تابستان1386:50- .57. 58
جهانگیر ،غلامحسین.،1379،بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاههای بیرجند ،پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی،تهران:دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .
حسنی نهاد،سیده ساجده.،1386،"بررسی رفتار اطلاع یابی اعضاءهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن،"پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. حیدری،بهروز.،1383،بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک ،پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی،تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
داور پناه، محمد رضا.، 1386،ارتباط علمی:نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی .مشهد:چاپار.
دیوادسون ،ف.ج .:لینگم ،پ. پرتپ .،1376،روشی برای شناخت نیازهای اطلاعاتی کاربران ،ترجمه، اسد ا..آزاد. گزیده مقالات ایفلا 96(چین:25-31 اوت 1996)،زیر نظر عباس حری . تهران :کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ،ص.12-34.

رابین ،ریچارد ای .، 1383، مبانی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، ترجمه، مهدی خادمیان ،مشهد :کتابخانه رایانه ای.
رحیمی مقدم ،سلیمه.،1381،رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی سه دانشکده پرستاری ایران،تهران وشهید بهشتی،پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی ،تهران:دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
رادمهر ،علی:تصویری قمصری،فاطمه(1385)."بررسی رفتار اطلاع یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی ".فصلنامه کتاب .65.بهار1385: 23-36.
رسولی آزاد،محمد رحیم.،1380،بررسی رفتار اطلاع یابی کارشناسان و محققان سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در مراجعه به کتابخانه های تخصصی کشاورزی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.
شربت ملکی،محمد رحیم.، 1381، برسی رفتار اطلاع یابی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
عینی ،اکرم.،1380، بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش،پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز.
صفری راد،فاطمه.،1379)،"بررسی نیلزهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و نقش کتابخانه ها در تامین این نیازها "، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه شیراز.
کاظمی،زهرا.،1379،بررسی فتار اطلاع یابی اساتید ،دستیاران و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اهواز،پایان نامه کارشناسی ارشد،واحد علوم تحقیقات و تحصیلات تکمیلی اهواز.
 محمد علیپور،نرگس.،1382،بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و صنعت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
مختار پور ،رضا.،1387،بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهرستان رشت ، اطلاع یابی و اطلاع رسانی 1387، سال دوم (شماره6)فروردین.

مهین دوست ،مرضیه.،1376، برسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پز شکی تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
میر جود ،حسین .،1382."بررسی رفتار اطلاع یابی و نیازهای اطلاعاتی نمایندگان مجلس دوره ششم ."پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات.
نور محمدی ،حمزه علی.،1376،مطالعه رفتار اطلاع یابی متخصصان مراکز تحقیقات ،مهندسی وزارت جهاد سازندگی در کسب اطلاعات علمی و فنی ."پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
نوشین فرد ،فاطمه.،1382،بررسی عوامل فردی مرتبط با رفتار اطلاع یابی مراکز پژوهشی کشور."پایان نامه دکتری کتابداری و اطلاع رسانی،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات .
نیکبخت ،محمد رضاو پورحیدری،امید.،1382،بررسی و تبیین نیازه و اولویت های مدیران در تصمیمات پروژه های بلند مدت ."بررسی های حسابداری و حسابرسی (مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ).سال دهم (شماره31).بهار1382:17-49.
نواده قره سید،مریم السادات.،1387،رفتار اطلاع یابی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
ویلسون ،تی.دی.،1386،"الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی "،ترجمه، مریم اسدی و مریم شکفته فصلنامه کتاب.69: 265-243.
یمین فیروز،موسی.، 1382،رفتار اطلاع یابی اعضاءهیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت(پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد).
یورلند، بیرگر.،1381،نظریه و فرا نظریه در علم اطلاع رسانی:تفسیرجدید،ترجمه،مهدی داودی ،در علیرضا بهمن آبادی .مبانی،تاریخچه و فلسفه علم اطلاع رسانی (گزیده مقالات ).تهران :کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،ص.425-448.
یونسی نادری،اکرم.،1383،بررسیرفتار اطلاع یابی مراجعه کنندگان کتابخانه عمومی زیر نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
References:
Abou-Auda ,Hisham S.(2008).”Information Seeking Behaviors and attitudes of physicians toward drug information centers in Saudi Arabia.”Saudi medical
journal.29(1).2008:477-487 [on line] .available:http://www.smg.org.sa
Ali Anwar,Magid Shaheen,Eisenschitz,Tamaras,Information needs and information seeking Behaviors of agricultural Scientists in Malaysia ,Journal of library information science research(2000),vol22,No2,p:145-163.
Casebeer,L,and et al,Physician internet medical information seeking and on line continuing education use patterns ,J-contin-Educ-Health –prof ,(2002),vol 22,No1,p:124-126.
Fairer-Wessels,F.A.(1990).”Basic Community Information needs of urban black women in Mamelodi,Pretoria ,South Africa". South African Journal of Library and Information Science.58 (4):359-369[on line].
Availble:http//:www.Liasa.org.Za/publications/sajlis.pha
Francis,Hannah(2005),The Information Seeking Behavior of social Science Faculty at the university of the west Indies st Augustine campus, The Journal of Academic Librarianship vol.31,no.1,pp.67-72.
Hijorland B.(2002).Epistemology and the socio-cognitive perspective in information science .Journal of the American Society of Information Science and Technology ,53,p.257-270 .
Hussain ,Fareed :Lucas ,Carlo& Ali,Asif M.(2004).”Managing Knowledge effectively". Journal of knowledge Management practice .May 2004 [on-line] Available :http://www.Tlanic.com.article 66.htm.
Jorosi, Boemo Nlayidzi(2006)."Information Needs and Informatin Seeking Behaviours of SME Managers in Boswana".Libri .56.May 2006:97-107.
Paisley,w.J.(1968). Infor mation need and uses.Annual Review of Information Science and Technology .Washington:American Society for Information Science.
Availble:http//:www.Liasa.org.Za/publications/sajlis.pha
The New Zealand Federation Of Ethnic Councils(2007)."Nau mai haere mai ki Aotearoa:Information seeking behavior of New Zealand immigrants". The Center for Applied Cross-cultural Zealand immigrants". The Center for Applied Cross-cultural Research, Victoria University of Wellington .[on-line]Available:http://WWW.nzfec.org.nz
Thompson, Amy J.(2007)."Information Seeking Behavior of Distance Education Students ".A master paper for the M.S in Library science degree, Faculty of the school of information and Library Science ,University of North Carolina Chapel Hill.

صفحه اول
کتابهاي کتابداري و اطلاع رساني
درباره نشر کتابدار
مجله الکترونيکی کتابدار
سايتهاي ضرورري
فروشگاه الکترونيکي کتابدار
دوره هاي آموزشي کتابدار
پايگاه اطلاعاتي کتابدار
تماس با نشر کتابدار

 

کليه حقوق اين سايت برای نشر کتابدار محفوظ می باشد

Copyright © 2002 Nashre Ketabdar All rights reserved.

Viagra is used for the treatment of erectile dysfunction in men and you can buy viagra online from some genuine online drug stores. Cialis is also an alternative for this problem and you can also buy cialis online. casino online provides you with the best possible price for these medications.