با خرید مستقیم کتاب برای خود و کتابخانه محل کارتان از نشر کتابهای تخصصی پشتیبانی کنید.

جستجو

عنوان کتاب:     جستجوي پيشرفته

ت95ه های کتابدار در سال 94

آشنايي بانرم افزارمندليحاكميت اطلاعات مجموعه مقالات همايش ملي حاكميت اطلارفتاراطلاعاتي (چكيده پژو هشهادرزمينه نيازاطلاعاتي بيستون وداريوش

اقتصاد ديجيتال و مديريت فناوري اطلاعات{7 جلدي با بازشناختي از دانش شناسي{5 جلدي با قاب}ان . اف.سيقم: شهركتابخانه ها راهنماي جامع كتابخانه هاي قم

فن آوري اطلاعات ومديريت كسب وكارها وسازمان هادراقتتجارت سياركسب وكارها واقتصاد ديجيتال :برنامه هاي مديريت تصميكسب وكارهاواقتصاد ديجيتال:نظام هاونرم افزارهاي كار

اقتصاد ديجيتال وكسب وكارها:شبكه وهمكاري شبكه هاي اكسب وكار الكترو نيكي وتجارت الكترنيكيمديريت داده هاوامنيت اطلاعات دركسب وكارها كتابداري پزشكي


ادامه/سایر کتابها

نشر کتابدار منتشر می کند

كتاب هاي تازه از ناشران دیگر

شاخص هاي عملكرد كتابخانه ها مصورسازي استاندارد هاي دنياي فراداده اصول پياده سازي فناوري دركتابداري ودانش شناسينظريه انتقادي براي علوم كتابداري واطلاع رساني

تاملات درباره برنامه درسي آموزش علوم كتابخانه واطلكتاب گويا خدمات نوين كتابخانه هاي دانشگاهي كتابدار كارآفرين :مباحثي درپويايي تجارت خصوصي درجه

اطلاعات وجامعه نوين جهاني مجموعه مقلات همايش نقش آموزش در صلح وتوسعه پايداررفتار اطلاعاتي نسل جديد كودكان ونوجوانان قرن21مباني اندازه گيري هزينه هاي تحقيق وتوسعه

مطالعه تطبيقي كتابخانه هاي پزشكي جهانفرهنگ خواندن مباني نظري وراه هاي عملي.....كيفي پژوهي پژوهش پژوهشگري وپژوهش نامه نويسي (دوجلدانگليسي براي علم اطلاعات ودانش شناسي

كتابخانه هاي تخصصي مرا كز مديريت دانشطراحي فرايند دوره هاي آموزشي كوتاه مد تارزيابي شايستگي كتابخانه ها وارِايه الگويي براي شاسيبرنتيك نظريه عمومي كنترل مكانيسم هادرسيستم هاي م

خلاصه مباحث مديريت دانشبه آساني پورتال كتابخانه تان راطراحي كنيدبسترهاي اطلاعات ديجيتال رهيافت هاي نظري براي فهم اشبكه هاي اجتماعي تاملي برنقش آنها دركتابخانه ها