با خرید مستقیم کتاب برای خود و کتابخانه محل کارتان از نشر کتابهای تخصصی پشتیبانی کنید.

جستجو

عنوان کتاب:     جستجوي پيشرفته

ت95ه های کتابدار در سال 94

رسانه هاي اجتماعي درمراكز اطلاع رسانيساختارهاي شغلي علم اطلاعات ودانش شناسي گذشته وحال نشريات علمي كشور (مجموعه مقلات همايش ملي نشريات علآموزش كارمرجع : ترجمه همراه باافزوده ها

آموزش هاي اوان سالگيتكنيكهاي گيتارفلامنكومكالمات دوستانه درزبان انگليسينظام هاي بازيابي اطلاعات

فناوري هاي كتابخانه اي وخدمات به كاربران برنامه ريارزيابي عمومي نرم افزارهاي كاربردي طراحي وبگاه براي كتابخانه ها ومراكز اطلاع رسانياخلاق در كتابخانه هاي ديجيتال

ايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني موك ً كتابخانه در عصر آموزش آزادزندگي نامه وكارنامه علمي - فرهنگي دكتر ايرج افشار كتابسنجي: مباحث نظري و عملي


ادامه/سایر کتابها

نشر کتابدار منتشر می کند

كتاب هاي تازه از ناشران دیگر

شاخص هاي عملكرد كتابخانه ها مصورسازي استاندارد هاي دنياي فراداده اصول پياده سازي فناوري دركتابداري ودانش شناسينظريه انتقادي براي علوم كتابداري واطلاع رساني

تاملات درباره برنامه درسي آموزش علوم كتابخانه واطلكتاب گويا خدمات نوين كتابخانه هاي دانشگاهي كتابدار كارآفرين :مباحثي درپويايي تجارت خصوصي درجه

اطلاعات وجامعه نوين جهاني مجموعه مقلات همايش نقش آموزش در صلح وتوسعه پايداررفتار اطلاعاتي نسل جديد كودكان ونوجوانان قرن21مباني اندازه گيري هزينه هاي تحقيق وتوسعه

مطالعه تطبيقي كتابخانه هاي پزشكي جهانفرهنگ خواندن مباني نظري وراه هاي عملي.....كيفي پژوهي پژوهش پژوهشگري وپژوهش نامه نويسي (دوجلدانگليسي براي علم اطلاعات ودانش شناسي

كتابخانه هاي تخصصي مرا كز مديريت دانشطراحي فرايند دوره هاي آموزشي كوتاه مد تارزيابي شايستگي كتابخانه ها وارِايه الگويي براي شاسيبرنتيك نظريه عمومي كنترل مكانيسم هادرسيستم هاي م

خلاصه مباحث مديريت دانشبه آساني پورتال كتابخانه تان راطراحي كنيدبسترهاي اطلاعات ديجيتال رهيافت هاي نظري براي فهم اشبكه هاي اجتماعي تاملي برنقش آنها دركتابخانه ها