تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (5) عنوان با کلید واژه كودكان و نوجوانان- شوراي كتاب كودك و دوستداران كودك
كتابخانه آموزشگاهي و نقش آن در ايجاد عادت به مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: توران(خمارلو) ميرهادي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
گزارش وضعيت ادبيات كودك و نوجوان در كتابشناسي توصيفي - تحليلي سال 1386
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عاطفه سلياني؛ مريم محمدي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
گزارش وضعيت ادبيات كودك و نوجوان و كتابشناسي توصيفي - تحليلي سال 1387
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: شوراي‌كتاب‌كودك؛ عاطفه سلياني
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
ارج‌نامه علم عاشقي به مناسبت پنجاه سال فعاليت فرهنگي شوراي كتاب كودك
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: شهرام اقبال‌زاده؛ تهورا وحدتي؛ مانلي منوچهري
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
شوراي كتاب كودك از همكاري تا مشاركت: گفتگو با كارشناسان عضو شوراي كتاب كودك و فرهنگنامه كودكان و نوجوانان
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: پريچهر نسرين‌پي؛ فرمهر منجزي؛ طهورا وحدتي
قيمت: 190000 ريال قيمت کتابدار: 190000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1