تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (10) عنوان با کلید واژه كودكان و نوجوانان- ادبيات كودك
كودك و مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جواد يغمايي؛ محمد خندان
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌هاي آموزشگاهي (مقطع دبستان)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي گلشن؛ مسعود ناصري‌دريايي؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌هاي آموزشگاهي (مقطع دبيرستان)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فرمهر منجزي؛ اعظم محبوبي؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 20000 ريال قيمت کتابدار: 20000 ريال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌هاي آموزشگاهي (مقطع پيش دبستان)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مسعود ناصري‌دريايي؛ علي گلشن؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌هاي آموزشگاهي (مقطع راهنمايي)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مسعود ناصري‌دريايي؛ علي گلشن؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
كتابهاي مناسب غيردرسي همخوان با كتابهاي درسي علوم تجربي مقطع دبستان
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: سيدمهدي سيدقطبي؛ مهري پريرخ
قيمت: 20000 ريال قيمت کتابدار: 20000 ريال
گزارش وضعيت ادبيات كودك و نوجوان در كتابشناسي توصيفي - تحليلي سال 1386
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عاطفه سلياني؛ مريم محمدي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
گزارش وضعيت ادبيات كودك و نوجوان و كتابشناسي توصيفي - تحليلي سال 1387
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: شوراي‌كتاب‌كودك؛ عاطفه سلياني
قيمت: 180000 ريال قيمت کتابدار: 180000 ريال
ارج‌نامه علم عاشقي به مناسبت پنجاه سال فعاليت فرهنگي شوراي كتاب كودك
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: شهرام اقبال‌زاده؛ تهورا وحدتي؛ مانلي منوچهري
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
ادبيات كودكان: روشهاي تقويت مهارت مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: خاويرگارسيا سابرينو؛ حيدر مختاري؛ محمدجعفر سعادت
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2