تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (17) عنوان با کلید واژه كتابخانه و كتابداري- كتابخانه هاي آموزشگاهي/ مدارس
كتابخانه آموزشگاهي و نقش آن در ايجاد عادت به مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: توران(خمارلو) ميرهادي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
كودك و مطالعه
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جواد يغمايي؛ محمد خندان
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌هاي آموزشگاهي (مقطع دبستان)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي گلشن؛ مسعود ناصري‌دريايي؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌هاي آموزشگاهي (مقطع دبيرستان)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فرمهر منجزي؛ اعظم محبوبي؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 20000 ريال قيمت کتابدار: 20000 ريال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌هاي آموزشگاهي (مقطع پيش دبستان)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مسعود ناصري‌دريايي؛ علي گلشن؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
انتخاب و تهيه منابع اطلاعاتي براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌هاي آموزشگاهي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: حميد محسني
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
ساختمان و تجهيزات كتابخانه‌هاي آموزشگاهي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: شهرزاد طاهري‌لطفي؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
كتابشناسي گزيده براي كودكان و نوجوانان و كتابخانه‌هاي آموزشگاهي (مقطع راهنمايي)
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مسعود ناصري‌دريايي؛ علي گلشن؛ نسرين‌دخت عمادخراساني
قيمت: 15000 ريال قيمت کتابدار: 15000 ريال
كتابخانه‌هاي آموزشگاهي: پوياسازي نظام آموزشي و مشاركت در فرآيند ياددهي - يادگيري
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مهري پريرخ؛ شعله ارسطوپور
قيمت: 140000 ريال قيمت کتابدار: 140000 ريال
وب‌سايت‌هاي خوب، براي بچه‌هاي خوب
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمدرامين نادري؛ مهدي زاهدي‌نوقاني؛ مهري پريرخ
قيمت: 12000 ريال قيمت کتابدار: 12000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 3