تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (6) عنوان با کلید واژه كتابخانه و كتابداري- راهنماها
وب‌سايت‌هاي خوب، براي بچه‌هاي خوب
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: محمدرامين نادري؛ مهدي زاهدي‌نوقاني؛ مهري پريرخ
قيمت: 12000 ريال قيمت کتابدار: 12000 ريال
آماده‌سازي منابع اطلاعاتي در كتابخانه‌هاي آموزشگاهي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: حميد محسني
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
طراحي و مديريت وب‌سايت كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: رحيم شهبازي؛ بابك نوري؛ محمد خودي‌زاده
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
اطلاع‌يابي در اينترنت: مجموعه سواد اطلاعاتي پايه براي دانشجويان
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي‌حسين قاسمي؛ پروانه قاسمي؛ نصرت جوامع
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
آماده‌سازي منابع اطلاعاتي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: طيبه شهميرزادي؛ سوسن قريشي؛ حميد محسني
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
ايجاد يك مركز اطلاع رساني
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: علي شاه شجاعي؛ سيلوياپي. وب؛ مجيد توسلي ركن آبادي
قيمت: 60000 ريال قيمت کتابدار: 60000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2