کتابها را با تخفیف از سایت کتابدار تهیه کنید

جستجو

عنوان کتاب:     جستجوي پيشرفته

ت95ه های کتابدار در سال 94

ساختارهاي شغلي علم اطلاعات ودانش شناسي گذشته وحال نشريات علمي كشور (مجموعه مقلات همايش ملي نشريات علآموزش كارمرجع : ترجمه همراه باافزوده هامكالمات دوستانه درزبان انگليسي

نظام هاي بازيابي اطلاعاتفناوري هاي كتابخانه اي وخدمات به كاربران برنامه ريارزيابي عمومي نرم افزارهاي كاربردي طراحي وبگاه براي كتابخانه ها ومراكز اطلاع رساني

ايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني موك ً كتابخانه در عصر آموزش آزادزندگي نامه وكارنامه علمي - فرهنگي دكتر ايرج افشار كتابسنجي: مباحث نظري و عملي

طبقه بندي علم (پديده ها، داده ها، نظريه ها روش ها،


ادامه/سایر کتابها

نشر کتابدار منتشر می کند

كتاب هاي تازه از ناشران دیگر

شاخص هاي عملكرد كتابخانه ها مصورسازي استاندارد هاي دنياي فراداده اصول پياده سازي فناوري دركتابداري ودانش شناسينظريه انتقادي براي علوم كتابداري واطلاع رساني

تاملات درباره برنامه درسي آموزش علوم كتابخانه واطلكتاب گويا خدمات نوين كتابخانه هاي دانشگاهي كتابدار كارآفرين :مباحثي درپويايي تجارت خصوصي درجه

اطلاعات وجامعه نوين جهاني مجموعه مقلات همايش نقش آموزش در صلح وتوسعه پايداررفتار اطلاعاتي نسل جديد كودكان ونوجوانان قرن21مباني اندازه گيري هزينه هاي تحقيق وتوسعه

مطالعه تطبيقي كتابخانه هاي پزشكي جهانرشدشناختيزبان وفكرشناخت اجتماعي

روانشناسي تكامليفرهنگ خواندني مباني نظري وراه هاي عملي.....