با پوزش، تا اطلاع ثانوی امکان پرداخت الکترونیکی در سایت وجود ندارد. به زودی حل خواهد شد.

جستجو

عنوان کتاب:     جستجوي پيشرفته

تازه های کتابدار در سال 94

ايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني موك ً كتابخانه در عصر آموزش آزادزندگي نامه وكارنامه علمي - فرهنگي دكتر ايرج افشار كتابسنجي: مباحث نظري و عملي

استانداردهاي ذخيره و حفاظت كتابخانه هاي ديجيتال حفاظت در كتابخانه هاي ديجيتالفناوري اطلاعات براي مديريت: دگرگوني سازمانها به سوفراداده ها، موتورهاي كاوش وب و ميانكنش پذيري آنها

راهنماي مديريت مركز بايگانيخدمات مرجع ديجيتال ويراست 2استانداردهاي وسايل و تجهيزات كتابخانه و مراكز اطلجستجوي اطلاعات: از نياز تا باور

ادبيات كودكان: روشهاي تقويت مهارت مطالعهرده‌بندي دهدهي ديوئي: راهنماي عملي شماره‌سازي (ويرفرهنگ مطالعه در ايران: فرصت‌ها و تهديدهامديريت دانش فرايندهاي كسب و كار: به همراه جعبه ابز


ادامه/سایر کتابها

نشر کتابدار منتشر می کند

تصميم گيري اخلاقي براي كتابخانه هاي ديجيتالمديريت حقوق رقمي: راهنماي عملي براي كتابداران در فطبقه بندي علم (پديده ها، داده ها، نظريه ها روش ها،بازشناختي از دانش شناسي: جستارهاي درباب علم اطلاع

كارگاههاي آموزشي : مديريت برنامه ريزيي اجرا وارزي نظريه هاي خدمات مرجع


ادامه/سایر کتابها

كتاب هاي تازه از ناشران دیگر

مفاهيم آمار توصيفي و استنباطي ويژه دانشجويان و داونمايه هاي تخصصي الكترونيكيدرآمدي براخلاق اطلاعات مباني ومفاهيم اخلاق اطلاعاتآواشناسي آكوستيك وشنيداري

كتابخانه هاي عمومي وعدالت اجتماعيپروتكل هاي مبادله اطلاعات دركتابخانه هاي ديجيتاليتحولات منطقه اي وسياست خارجي عربستان سعودي درقبال بحران فرهنگي وكتابخانه ها درجهان سوم

اصول پياده سازي بانك هاي اطلاعاتي دركتابخانه هاومرمجموعه مقالات و سخنراني هاي همايش ملي كتابخانه هايظر فيت جذب دانش اينترنت .مطاله .و تحقيق ( سواداطلاعاتي ) براي دان

شاخص هاي عملكرد كتابخانه ها سياست هاي ملي كتابخانه هاي عمومي مورد پژوهي هاي بيدرگذشتگان كتاب آفرين به روايت جهان كتاب 1394-1374نشروكتاب به روايت جهان كتاب 1394-1374