کتابها را با تخفیف از سایت کتابدار تهیه کنید

جستجو

عنوان کتاب:     جستجوي پيشرفته

تازه های کتابدار در سال 94

آموزش كارمرجع : ترجمه همراه باافزوده هاآموزش هاي اوان سالگيمكالمات دوستانه درزبان انگليسيرده بندي دهد هي ديويي ( كتاب تمرين )

نظام هاي بازيابي اطلاعاتفناوري هاي كتابخانه اي وخدمات به كاربران برنامه ريارزيابي عمومي نرم افزارهاي كاربردي طراحي وبگاه براي كتابخانه ها ومراكز اطلاع رساني

اخلاق در كتابخانه هاي ديجيتالايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني موك ً كتابخانه در عصر آموزش آزادزندگي نامه وكارنامه علمي - فرهنگي دكتر ايرج افشار

كتابسنجي: مباحث نظري و عملي طبقه بندي علم (پديده ها، داده ها، نظريه ها روش ها،بازشناختي از دانش شناسي: جستارهاي درباب علم اطلاع كارگاههاي آموزشي : مديريت برنامه ريزيي اجرا وارزي


ادامه/سایر کتابها

نشر کتابدار منتشر می کند

مديريت حقوق رقمي: راهنماي عملي براي كتابداران در ف نظريه هاي خدمات مرجع


ادامه/سایر کتابها

كتاب هاي تازه از ناشران دیگر

مفاهيم آمار توصيفي و استنباطي ويژه دانشجويان و داونمايه هاي تخصصي الكترونيكيدرآمدي براخلاق اطلاعات مباني ومفاهيم اخلاق اطلاعاتآواشناسي آكوستيك وشنيداري

كتابخانه هاي عمومي وعدالت اجتماعيپروتكل هاي مبادله اطلاعات دركتابخانه هاي ديجيتالياصول پياده سازي بانك هاي اطلاعاتي دركتابخانه هاومرمجموعه مقالات و سخنراني هاي همايش ملي كتابخانه هاي

ظر فيت جذب دانش شاخص هاي عملكرد كتابخانه ها سياست هاي ملي كتابخانه هاي عمومي مورد پژوهي هاي بيمصورسازي استاندارد هاي دنياي فراداده

اصول پياده سازي فناوري دركتابداري ودانش شناسينظريه انتقادي براي علوم كتابداري واطلاع رسانيرويكرد انساني درخد مات مرجع واطلاع رساني كتابخانه تاملات درباره برنامه درسي آموزش علوم كتابخانه واطل

كتاب گويا كتابخانه مركزي براي يادگيري هفت گام آسان براي تحولبازسازي وساخت حرفه اي كتابخانه وب2/0 انديشه نوين د