مقدم سبزتان را در 29 نمایشگاه کتاب تهران گرامی میداریم . وعده ما ناشران دانشگاهی سالن 105 غرفه 260

جستجو

عنوان کتاب:     جستجوي پيشرفته

تازه های کتابدار در سال 94

ايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني موك ً كتابخانه در عصر آموزش آزادزندگي نامه وكارنامه علمي - فرهنگي دكتر ايرج افشار كتابسنجي: مباحث نظري و عملي

بازشناختي از دانش شناسي: جستارهاي درباب علم اطلاع استانداردهاي ذخيره و حفاظت كتابخانه هاي ديجيتال حفاظت در كتابخانه هاي ديجيتالفناوري اطلاعات براي مديريت: دگرگوني سازمانها به سو

فراداده ها، موتورهاي كاوش وب و ميانكنش پذيري آنهاراهنماي مديريت مركز بايگانيخدمات مرجع ديجيتال ويراست 2استانداردهاي وسايل و تجهيزات كتابخانه و مراكز اطل

جستجوي اطلاعات: از نياز تا باورادبيات كودكان: روشهاي تقويت مهارت مطالعهرده‌بندي دهدهي ديوئي: راهنماي عملي شماره‌سازي (ويرفرهنگ مطالعه در ايران: فرصت‌ها و تهديدها


ادامه/سایر کتابها

نشر کتابدار منتشر می کند

تصميم گيري اخلاقي براي كتابخانه هاي ديجيتالمديريت حقوق رقمي: راهنماي عملي براي كتابداران در فطبقه بندي علم (پديده ها، داده ها، نظريه ها روش ها، مديريت كارگاههاي آموزشي : چگونه برنامه ريزي واجرا

نظريه هاي خدمات مرجع


ادامه/سایر کتابها

كتاب هاي تازه از ناشران دیگر

مفاهيم آمار توصيفي و استنباطي ويژه دانشجويان و داونمايه هاي تخصصي الكترونيكيدرآمدي براخلاق اطلاعات مباني ومفاهيم اخلاق اطلاعاتآواشناسي آكوستيك وشنيداري

كتابخانه هاي عمومي وعدالت اجتماعيپروتكل هاي مبادله اطلاعات دركتابخانه هاي ديجيتاليتحولات منطقه اي وسياست خارجي عربستان سعودي درقبال بحران فرهنگي وكتابخانه ها درجهان سوم

اصول پياده سازي بانك هاي اطلاعاتي دركتابخانه هاومرمجموعه مقالات و سخنراني هاي همايش ملي كتابخانه هايظر فيت جذب دانش اينترنت .مطاله .و تحقيق ( سواداطلاعاتي ) براي دان

شاخص هاي عملكرد كتابخانه ها سياست هاي ملي كتابخانه هاي عمومي مورد پژوهي هاي بيدرگذشتگان كتاب آفرين به روايت جهان كتاب 1394-1374نشروكتاب به روايت جهان كتاب 1394-1374